برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Behsazi fa

بهسازی زمین هم در حل مشکلات ژئوتکنیکی پروژه های جدید و هم سازه های قدیمی کاربرد دارد. در سالهای گذشته یکی از زمینه های فعالیت شرکت ابرند، بهبود شرایط ژئوتکنیکی زمین، به ویژه در خاکهای مسئله دار بوده است. با توجه به نوع خاک و موارد مورد نیاز هر پروژه، مطالعات مربوط به بهسازی به دست کارشناسان با تجربه این بخش انجام شده و راهکار مناسب عرضه می شود.

 • محل پروژه : مشهد مقدس
 • مساحت زمین: 3760 مترمربع
 • عمق بهسازی: 12 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات بهسازی بستر به روش میکروپایل
 • محل پروژه : بندرعباس
 • مساحت زمین: 600 مترمربع
 • عمق بهسازی: 10متر
 • نوع خدمات: عملیات تحکیم بستر به روش اختلاط عمقی خاک
 • محل پروژه : تهران
 • مساحت زمین: 500 مترمربع
 • عمق بهسازی: 10 متر
 • نوع خدمات: مشاوره و طراحی عملیات بهسازی خاک به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان
 • محل پروژه : چالوس
 • مساحت زمین: 3800 مترمربع
 • عمق بهسازی: 12 متر
 • نوع خدمات: مشاور عالی، کنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات تحکیم بستر به روش اختلاط عمقی خاک (DSM)
 • محل پروژه :قم
 • مساحت زمین: 55000 مترمربع
 • عمق بهسازی: 8-9 متر
 • نوع خدمات: مشاور فنی عملیات کوبش دینامیکی خاک
 • محل پروژه : محمودآباد
 • مساحت زمین: 3000 مترمربع
 • عمق بهسازی: 8-14 متر
 • نوع خدمات: مشاوره و طراحی عملیات تحکیم بستر و رفع مشکل روانگرایی خاک به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان به روش پکر انتگرال
 • محل پروژه : بندرعباس
 • مساحت زمین: 3000 مترمربع
 • عمق بهسازی: 8-10 متر
 • نوع خدمات: مشاوره و طراحی عملیات تحکيم بستر به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان
 • محل پروژه : آستارا
 • مساحت زمین: 4000 مترمربع
 • عمق بهسازی: 10 متر
 • نوع خدمات: مشاوره و طراحی عملیات بهسازی خاک به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان
 • محل پروژه :فریدون کنار
 • مساحت زمین: 2500 مترمربع
 • عمق بهسازی: 10 متر
 • نوع خدمات: مشاوره، طراحی و انجام تستهای کنترلی عملیات بهسازی خاک سست به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان
 • محل پروژه : تهران - ضلع شرقی برج میلاد
 • مساحت زمین: 10000 مترمربع
 • عمق بهسازی: 12 متر
 • نوع خدمات: طراحی به روش تلفیقی تراکم دینامیکی و تزریق تحکیمی
 • محل پروژه : عراق- بصره
 • مساحت زمین: 50000 مترمربع
 • عمق بهسازی: 16 تا 18 متر
 • نوع خدمات: طراحی و ارائه پیشنهاد عملیات بهسازی خاک، به روش اختلاط عمقی خاک
 • محل پروژه : مازندران-سرخرود
 • مساحت زمین: 40000 مترمربع
 • زیربنا: 228500 مترمربع
 • نوع خدمات: طراحی و ارائه پیشنهاد در عملیات بهسازی خاک، اجرای شمع، پایدارسازی گود و زهکشی های مربوطه