انجام تست دینامیکی شمع (PDA) و تحلیل‌‎های مربوطه (CAPWAP)

تست‎‌های کنترل یکپارچگی و سلامت شمع هم‌چون PIT