طراحی و مشاوره ژئوتکنیکی

فعالیت تخصصی شرکت ابـرند در بخش مهندسی ژئوتکنیک شامل تمامی مراحل انجام مطالعات اولیه، ارائه مشاوره، طراحی، نظارت تخصصی و اجرای روشهاي متنوع بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود، پایدارسازی شیروانیهای خاکی و دیواره گود به روش نیلینگ، انکرینگ و دیوار برلنی، بهسازي خاک و اصلاح زمین با استفاده از ميكروپايل، کنترل جریانهای آب زیرزمینی، حفاري و تزريق، تزریق با فشار بالا، ستونهاي شني، تراکم دینامیکی و سازه های خاک مسلح ژئوسینتتیکی مي‌باشد.