مطالعات صحرایی

ابتدایی ترین اقدام پیش از اجرای گودبرداری و ساخت هر سازه ای انجام مطالعات صحرایی و شناسایی های ژئوتکنیکی است. مطالعات و شناسایی های ژئوتکنیکی شامل عملیات گمانه زنی به صورت دستی یا ماشینی، اخذ نمونه از لایه های مختلف خاک در عمق و انجام آزمونهای شناسایی به روی این نمونه ها می باشد. این عملیات به منظور شناسایی وضعیت و جنس لایه های زیر سطحی، تعیین سطح آب زیرزمینی و برآورد مشخصات مهندسی خاک در محل انجام می شود. آزمونهای شناسایی شامل آزمونهای آزمایشـگاهی و آزمونهای برجا می باشد. بر اســاس نتایج بدست آمده از آزمونهای شناسایی می توان ظرفیت باربری، میزان نشست، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و سایر پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی را بدست آورد.

با توجه به نتایج بدست آمده و در نظرگرفتن شرایط سربار ناشی از سازه ای که قرار است برروی خاک ساخته شود، میتوان پی برد که آیا خاک محل پروژه نیاز به بهسازی دارد یا خیر. شرکت ابرند به عنوان متخصص و ارائه دهنده کلیه خدمات ژئوتکنیکی، آمادگی دارد تا در قالب مشاور و مجری پروژه های ژئوتکنیکی از مرحله مطالعات خاک تا بهسازی و یا گودبرداری، به کارفرمایان عزیز خدمت رسانی کند.

 

آزمایش های کامل آزمایشگاهی

حفاری های شناسایی ژئوتکنیکی

آزمایش نفوذ استاندارد

آزمایش های برجا

بارگذاری میکروپایل