عملیات پایدارسازی پروژه ونک شیراز

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ، سازه نگهبان خرپایی و مهار متقابل (استرات)