پروژه برج ساحلی کیانپارس اهواز

نوع خدمات:
مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و لرزه خیزی پروژه برج ساحلی اهواز