پروژه بهزاد جنوبی

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ