پروژه تجاری-اداری گل آذین

نوع خدمات:
طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه