پروژه تحکیم بستر ساختمان چند منظوره برج میلاد

نوع خدمات:
طراحی به روش تلفیقی تراکم دینامیکی و تزریق تحکیمی