پروژه زمین لغزش روستای مله‌خان

نوع خدمات:
مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای مله‌خان