پروژه زمین لغزش روستای کاظم‌آباد

نوع خدمات:
مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای کاظم‌آباد