پروژه مجتمع اداری تجاری عطر گل یاس کیانپارس اهواز

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، شمع های بتنی و دیوار آب بند