پروژه مجتمع تجاری اداری فرهنگ ساری

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی