پروژه مجتمع تجاری- اداری محمودیه

نوع خدمات:
مشاور طرح، برگزارکننده مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه