پروژه مجتمع تجاری تفریحی پردیس باران

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ، انکراژ و سولجر فلزی