پروژه مجتمع مسکونی اداری درکه

نوع خدمات:
مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی