پروژه مجتمع مسکونی کوهیار – فرشته

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ