پروژه مجتمع نسیم چالوس

نوع خدمات:
طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش اختلاط عمقی خاک (DSM)