پروژه پایدارسازی گود نور جردن

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی