برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Dee Excavation fa

موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

 • محل پروژه : ساری-فرهنگ
 • مساحت زمین: 1620 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 3200 مترمربع
 • عمق گود: 16 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- فرشته
 • مساحت زمین: 1060 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1600 مترمربع
 • عمق گود: 16.5 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمعهای فولادی
 • محل پروژه : تهران- اندرزگو
 • مساحت زمین: ۹۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۷۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۱۶ متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ
 • محل پروژه: تهران- فرمانیه
 • مساحت زمین: 1560 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1450 مترمربع
 • عمق گود: 16متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- قلندری جنوبی
 • مساحت زمین: 415 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1350 مترمربع
 • عمق گود: 16متر
 • نوع خدمات:طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- مطهری
 • مساحت زمین: 340 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1100 مترمربع
 • عمق گود: 15.5متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- فرمانیه، نسرین
 • مساحت زمین: 900 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1600 مترمربع
 • عمق گود: 15متر
 • نوع خدمات: کنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
 • محل پروژه : تهران- یوسف آباد
 • مساحت زمین: ۵۴۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۱۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۱۵ متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمعهای فولادی
 • محل پروژه : تهران- فرشته - کوهیار
 • مساحت زمین: ۱۷۵۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۲۵۰ مترمربع
 • عمق گود: ۱۵ متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
 • محل پروژه : تهران- گاندی
 • مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۵۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۱۵ متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ
 • محل پروژه : تهران- آفریقا، ناوک
 • مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۸۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۱۵ متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ
 • محل پروژه : تهران- ظفر
 • مساحت زمین: 500 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1450 مترمربع
 • عمق گود: 14 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمع های فولادی