بهسازی خاک

بهسازی خاک از جمله خدمات ارائه شده در قالب طراحی، اجرا و مشاوره در شرکت ابرند میباشد. بهسازی خاک های سست به منظور افزایش ظرفیت باربری خاک و یا کاهش نشست های احتمالی از مواردی است که پس از انجام مطالعات ژئوتکنیک و پیش از طراحی فونداسیون برای سازه مورد نظر صورت میگیرد. بهسازی خاک به کمک روش های مختلفی قابل دستیابی است که میتوان متناسب با شرایط محیطی و اقتصادی پروژه هر کدام از آنها را انتخاب کرد. خدمات بهسازی خاک قابل ارائه در این شرکت شامل بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق، جت گروتینگ، تراکم دینامیکی، تزریق تراکمی، ستون شنی یا سنگی و میکروپایل میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مبانی طراحی و روش اجرای هر کدام از موارد ذکر شده میتوانید روی آیکون مربوطه کلیک کنید.

میکروپایل

تزریق تراکمی

جت گروتینگ

اختلاط عمیق خاک

تراکم دینامیکی