مطالعات و شناسایی­ های زیرسطحی شامل عملیات گمانه­ زنی به صورت دستی یا ماشینی، اخذ نمونه از لایه­ های مختلف خاک در عمق و انجام آزمون­های شناسایی به روی این نمونه­ ها می­ باشد. این عملیات به منظور شناسایی وضعیت و جنس لایه­ های زیر سطحی، تعیین سطح آب زیرزمینی و برآورد مشخصات مهندسی خاک در محل انجام می­ شود.

آزمون ­های شناسایی شامل آزمون­ های آزمایشـگاهی و آزمون­ های­ برجا می­ باشد. بر اســاس نتایج بدست آمده از آزمون­ های شناسایی می­توان ظرفیت باربری، میزان نشست، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و سایر پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل و طراحی­ های ژئوتکنیکی را بدست آورد.