اولین گام جهت انجام هر پروژه، نیاز به بررسی و مطالعه متناسب با آن پروژه می باشد. یک مطالعه صحیح می تواند هزینه طراحی و اجرای پروژه را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

امروزه انجام مطالعات و بررسی‌های ژئوتکنیکی برای هر سازه‌ای یک اصل علمی و پذیرفته شده است. اساس طراحی ژئوتکنیکی هر سازه به اطلاعات ژئوتکنیکی همان سازه بستگی دارد و در این میان نقش مقاومت مجاز، ضرایب نشست، ضریب ارتجاعی و پارامترهای لرزه‌ای خاک بر کسی پوشیده نیست. دستیابی به اطلاعات مزبور جز با بررسی‌های ژئوتکنیکی امکان پذیر نیست.

مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات سازه