پایش و رفتارسنجی

به منظور کنترل فرضیات طراحی در سازه های ژئوتکنیکی، وضعیت سازه در حین مراحل مختلف ساخت و مدتی پس از آن باید به دقت کنترل و ارزیابی شود. بدین منظور با نصب ابزارهای خاص، رفتار سازه شامل میزان تغییر شکلها، تنشها و فشارهای آب حفره ای در نقاط مختلف توسط حسگرهایی اندازه گیری می شود. در صورتیکه مقادیر قرائت شده از حد مجاز بیشتر باشد نیاز به طراحی مجدد و اصلاح روش اجرا می باشد. با توجه به تخصصی بودن کار، کلیه این فعالیتها باید تحت نظارت افرادی با تجربه مرتبط صورت گیرد که دارای دانش فنی، درک و تحلیل نتایج بدست آمده از قرائتهای ابزار دقیق باشند.

ابزار دقیق و رفتارسنجی

اندازه گیری تنش

اندازه گیری کرنش و تغیر شکل

اندازه گیری نشست

اندازه گیری فشار آب حفره ای