پروژه مجتمع اداری تجاری ظفر تجارت

پروژه مجتمع اداری ناوک

پروژه مجتمع تجاری اداری اطلس گاندی

پروژه مجتمع مسکونی کوهیار – فرشته

پروژه مجتمع اداری تجاری ۴۹ یوسف آباد

پروژه مجتمع اداری تجاری ۴۹ یوسف آباد

پروژه مجتمع مسکونی بام نیلوفر

پروژه مجتمع تجاری اداری مطهری – آرمان

پروژه ساختمان پزشکان دستور

پروژه مجتمع مسکونی سنبل

پروژه مجتمع اداری تجاری بام اندرزگو

پروژه مجتمع مسکونی سروستان

پروژه مجتمع تجاری اداری فرهنگ ساری

پروژه مجتمع تجاری-اداری پرستیژ

پروژه پایدارسازی گود نور جردن

پروژه مجتمع اداری تجاری عطر گل یاس کیانپارس اهواز

پروژه مجتمع اداری بانک ملت جردن

پروژه مجتمع مسکونی خیابان سپند اقدسیه

پروژه مجتمع تجاری اداری ظفر – کازرون

پروژه مجتمع مسکونی بام سیمین دخت

پروژه مجتمع مسکونی خیابان ششم ولنجک

ابرند

پایدارسازی گود

تزریق تحکیمی

بهسازی خاک

طراحی سازه ها و پی های خاص

گزارش مطالعات ژئوتکنیک و لرزه خیزی

طراحی و مشاوره ژئوتکنیکی

پایش و رفتارسنجی

مطالعات صحرایی

ساخت و اجرا

طراحی و مشاوره

مطالعات

پروژه ها

خدمات

طراحی سازه

تزریق با فشار بالا (جت گروتینگ)

اجرای سازه

مطالعات سازه

بخش سازه

ژئوسینتتیک ها (خاک مسلح)