بهسازی بستر پروژه زون ۳ هتل سپید مشهد

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات بهسازی بستر به روش میکروپایل