پروژه پایدارسازی و تحکیم بستر مجتمع نسیم چالوس

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر به روش جت گروتینگ (Jet Grouting) و اختلاط عمیق خاک (DSM)