تحکیم بستر پروژه مجتمع نسیم چالوس

نوع خدمات:
مشاور عالی، کنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات تحکیم بستر به روش اختلاط عمقی خاک (DSM)