تحکیم بستر پروژه مجتمع نسیم چالوس

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر به روش اختلاط عمیق خاک (DSM)