ساختمان های موسسات خارجی پروژه پایانه شرق تهران

نوع خدمات:
طراحی مجدد و بهینه سازی طرح سازه ساختمان های موسسات خارجی پروژه پایانه شرق تهران (اسکلت بتنی- قاب خمشی)