پروژه احداث رواق آزادی – حرم رضوی(ع)

نوع خدمات:
مشاوره ژئوتکنیک پروژه احداث رواق آزادی و انتقال آرامستان حرم رضوی(ع) به عمق ۲۲ متر