پروژه تحکیم بسترهتل هالیدی آستارا

نوع خدمات:
مشاوره و طراحی عملیات بهسازی خاک به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان