پروژه تحکیم بستر مخزن ده هزار متر مکعبی بابلسر-اجاکسر و ابنیه وابسته

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر به روش اختلاط عمیق خاک (DSM)