پروژه تحکیم بستر ساختمان بازار زرگرهای تهران (ساختمان موقوفه حکیم هاشمی)

نوع خدمات:
مشاوره و طراحی عملیات بهسازی خاک به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان