پروژه تحکیم بستر ۱۱۰ واحدی خانه دریا

نوع خدمات:
مشاوره و طراحی عملیات تحکیم بستر و رفع مشکل روانگرایی خاک به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان به روش پکر انتگرال