پروژه تحکیم بستر ۷۸ واحدی خانه دریا

نوع خدمات:
مشاوره، طراحی و انجام تستهای کنترلی عملیات بهسازی خاک سست به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان