پروژه توسعه تجاری فرمانیه

نوع خدمات:
مشاور عالی، کنترل طراحی و نظارت عالیه و مقیم عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه