پروژه جهان آرای جردن

نوع خدمات:
کنترل طراحی، مشاوره و نظارت عالیه و مقیم عملیات پایدارسازی دیواره به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه