پروژه زون ۳ هتل سپید مشهد

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ و شمع‌های بتنی