پروژه ساختمان شمس آباد

نوع خدمات:
مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی صیرفیان، شمس آباد