پروژه سایت جدید روستای قلعه جوق

نوع خدمات:
مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک سایت جدید روستای قلعه جوق