پروژه مجتمع آموزشی صدرا

نوع خدمات:
طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ