پروژه مجتمع اداری اسفندیار

نوع خدمات:
مشاور طرح عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش مهار متقابل و روش اجرای از بالا به پایین