پروژه مجتمع اداری تجاری ۴۹ یوسف آباد

پروژه مجتمع اداری تجاری ۴۹ یوسف آباد

نوع خدمات:
طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمعهای فولادی