پروژه مجتمع اداری توحید

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی