پروژه مجتمع اقامتی تجاری تفریحی ترمه سرخرود

نوع خدمات:
طراحی و ارائه پیشنهاد در عملیات بهسازی خاک، اجرای شمع، پایدارسازی گود و زهکشی های مربوطه