پروژه مجتمع تجاری اداری اندرزگو (خانه DS تهران)

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمع های فولادی