پروژه مجتمع تجاری اداری تفریحی فردوسی کرمانشاه

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمعهای فولادی