پروژه مجتمع تجاری اداری خلیج فارس

نوع خدمات:
طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمعهای فولادی و زهکشی‌های مربوطه