پروژه مجتمع تجاری اداری ظفر – کازرون

نوع خدمات:
طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، شمعهای فولادی و مهاربندی افقی – استرات