پروژه مجتمع تجاری اداری عطرگل یاس کیانپارس اهواز

نوع خدمات:
مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه عطرگل یاس کیانپارس اهواز