پروژه مجتمع تجاری- اداری محمودیه

نوع خدمات:
مشاور طرح عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه